Svet-Stranek.cz
o všem, co ovlivňuje naše životy
Český občan diskutuje

Základní stavební kámen:o všem, co ovlivňuje naše životy

Základní stavební kámen

27.8.2010


Ačkoliv nejsem stavař, přesto je mi jasné, že dům se nikdy nestaví od komína, nýbrž od základů. Právě tak by měla vypadat pravidla v každém demokratickém státě. Pevná pravidla a přesné vymezení toho, co si mohu a nemohu dovolit.


Již 20 let čekáme na to, kdy vláda přejde po svém předvolebním slibování, a dalším slibování formou koaličních smluv, k činům a začne prvním stavebním kamenem do nových základů hospodárného spravování této země. Pro mě je tímto základním kamenem zákon, který zaručí obyčejným lidem této země jistotu, že naše společné prostředky budou utráceny hospodárně a že za každý podpis na konkrétní smlouvě bude dotyčný odpovědný, tak jako je tomu běžné u každého z nás. Nebo snad politik není jeden z nás? Proč jeho podpis, případně podpis osoby, kterou on sám pověří učinit toto za něj, nemá stejnou váhu jako můj podpis na jakékoliv smlouvě. V případě, že já učiním špatné rozhodnutí, budu za něj pykat, ať už v pracovním, či osobním životě.

Pročetla jsem tři poslední koaliční smlouvy z roků 2002, 2006 a také 2010. Ve všech těchto smlouvách se až nápadně objevují tytéž sliby, i když ne doslovně. Dovolím si porovnat jen pár bodů posledních tří koaličních smluv, pro lepší přehled bude vždy u jednotlivého odstavce poznačeno číslo přiřazené k jednotlivé koaliční smlouvě, tak jak bude uvedeno zde:.
- KS-2002 - Koaliční smlouva mezi ČSSD, KDU-ČSL a Unií svobody – Demokratické unii (rok 2002),
- KS-2006 - Koaliční smlouva mezi ODS, KDU-ČSL a SZ (rok 2006),
- KS-2010 - Koaliční smlouva mezi ODS, TOP09 a VV (rok 2010).


Bod č.1
Každá koaliční smlouva začíná vznešeně téměř stejnou větou - stát má sloužit lidu a ne lid státu, zvýšíme odpovědnost, snížíme imunitu:
KS-2002
Za další nezbytný krok považují změnu Ústavy ČR, která by umožnila přímou volbu prezidenta republiky, zpřesnila vzájemné kompetence ústavních orgánů, omezila rozsah imunity ústavních činitelů a založila kontrolní působnost Nejvyššího kontrolu úřadu ve vztahu k hospodaření územních samospráv se státními prostředky.

KS-2006
Koaliční strany hodlají na základě mandátu od občanů České republiky převzít plnou odpovědnost za správu věcí veřejných v naší zemi, pokračovat v budování parlamentní demokracie a plně sloužit zájmům naší země a jejích obyvatel.

KS-2010
Koalice bude ctít zásady parlamentní demokracie a plně sloužit zájmům naší země i potřebám jejích obyvatel. Stát má sloužit občanům, ne občané státu. 
O daních a veřejných penězích rozhodují politici, a proto by také za hospodaření s nimi měli nést přímou zodpovědnost. Vláda proto prosadí ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti – finanční ústavu. Ta nastaví mantinely a brzdy rozhazovačné rozpočtové politice.
Předložíme novelu trestního zákona, která zpřísní tresty za korupci u úředních osob (trest zákazu činnosti, propadnutí majetku).
Předložíme novelu Ústavy (finanční ústavu) a na ni navazující zákona o rozpočtové kázni. 
Předložíme návrh věcného záměru zákona o úřednících a dalších zaměstnancích ve veřejné správě. V rámci návrhu věcného záměru zákona dále navrhneme zvýšení hmotné odpovědnosti zaměstnanců státu a územních samospráv za škody způsobené při výkonu funkce a navrhneme, aby se stejné principy vztahovaly i na politiky. 


Bod č.2
Jako další cíl je samozřejmě boj proti korupci:

KS-2002
- Smluvní strany prohlašují za společný cíl intenzívní boj proti všem formám korupce a závažné hospodářské kriminality.
- Upřednostňovat při zadávání veřejných zakázek veřejnou obchodní soutěž před ostatními způsoby zadání, především před výzvou jednomu zájemci, a to jak na úrovni vlády, tak i v rámci jednotlivých resortů.

KS-2006
- Připravíme právní úpravu, která by sjednotila pravidla pro realizaci veškerých výdajů z veřejných rozpočtů tak, aby byly uskutečňovány na základě jednotného principu a transparentních procesních pravidel, která budou důsledně omezovat prostor pro korupci, klientelismus a protekcionismus. (Termín: 31. prosince 2007)
- Důsledně realizujeme Strategii vlády v boji proti korupci. (Termín: průběžně dle harmonogramu) 
- Posílíme vymahatelnost náprav závěrů NKÚ a rozšíření kompetencí ÚOHS ve věcech výběrových řízení ve veřejném sektoru s cílem zajistit jejich účinnější kontrolu. (Termín: 31. prosince 2009) 
- Prosadíme schválení novely zákona o veřejných zakázkách a souvisejících právních předpisů tak, aby byla zejména zavedena důsledná povinnost transparentního veřejného zadávání veřejných zakázek elektronickou formou i u podlimitních zakázek. To vše včetně právnických osob s většinovou majetkovou účastí státu nebo samosprávy. (Termín: 31. prosince 2007)

KS-2010
Občanská demokratická strana, TOP 09 a Věci veřejné se na základě shody rozhodly vytvořit koalici rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. 
- Bude důsledně realizovat zásadní opatření pro boj s korupcí a byrokracií.
- Předložíme novelu Ústavy a novelu zákona o NKÚ, které umožní kontrolu nakládání s majetkem územních samospráv a dalších veřejnoprávních korporací. Navrhneme způsob kontroly nakládaní s majetkem právnických osob ovládaných státem nebo územními samosprávnými celky. Vláda bude provádět jednou ročně pravidelnou kontrolu realizace nápravných opatření vyplývajících z kontrolních nálezů NKÚ. 
- Předložíme úpravu zákonů, které budou prosazovat maximální transparentnost při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci veškerých výdajů z veřejných rozpočtů.
- Navrhneme změnu zákona o veřejných zakázkách
- Navrhneme zřízení centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů s cílem zjednodušit přístup veřejnosti k těmto informacím prostřednictvím Informačního systému datových schránek na formuláři, který bude publikován Ministerstvem vnitra ČR na internetu. 


Bod č.3
Důsledná kontrola po předchozích vládách: 
KS-2006
- Provedeme nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit. Termín: 30. září 2007

 KS-2010
Dokončíme procesní audity vybraných agend u orgánů veřejné moci, na základě kterých dojde k identifikaci korupčních rizik a zbytečné byrokracie.


Bod č.4
Zamezení lobbingu:

(pozn. zde jsem váhala jak se správně píše ono slovo, protože jsem pouze kopírovala jednotlivé odstavce z koaličních smluv a zatímco se v roce 2006 toto slovo psalo česky – lobbing, letos už se píše anglicky lobbying, malé vodítko k tomu, jakým směrem se naše zem ubírá)
KS-2006 
Připravíme právní opatření regulující lobbing včetně transparentnějšího systému registrace lobbistů
Termín: 31. prosince 2008

KS-2010
Předložíme zákon o lobbyingu, jehož cílem bude zprůhlednění vztahu mezi politiky a úředníky na jedné straně a subjekty zabývajícími se lobbyingem na straně druhé. Zákon bude obsahovat definice lobbyingu, lobbyistického kontaktu a lobbyisty a povinnou registraci lobbyistů. Registr lobbyistů bude přístupný na internetu, budou stanoveny sankce za neplnění podmínek stanovených zákonem.


Závěr:
Co dodat? Prostudovala jsem tři poslední koaliční smlouvy uzavřené v průběhu uplynulých osmi let, které mají totožné cíle, z nichž, troufám si říct, to podstatné nebylo splněno, minimálně tak, jak bylo výše popsáno:
- zákon o přímé odpovědnosti osob spravujících státní prostředky se vytváří už více než dvacet let,
- návrhy na snížení, případně omezení imunity poslanců a senátorů převážně neprošly,
- účinná zbraň proti korupci dosud neexistuje,
- centrální registr lobbistů není,
- výsledky avizovaných auditů, plánovaných zadat už v roce 2007, neznáme. Lze předpokládat, díky KS-2010, že dosud nebyly dokončeny. 

Proto se znovu musím vrátit na začátek celého příspěvku, proč žádná vláda ještě nepoložila onen pomyslný základní kámen v podobě přijetí odpovědnosti za své skutky, když v návaznosti s tím by pojem korupce zůstal opravdu jen minulostí. Proč každá nová vláda začíná pomyslným komínem, kterým jsou jen změny a škrty v neprospěch obyčejných lidí a tím se vytváří další finance, které na konci volebního období opět zmizí v nenávratnu? Možná se časem pokusím o srovnání toho, co bylo u koaličních smluv naopak splněno téměř do puntíku. 

Na úplný závěr si dovolím trochu poopravit myšlenku, kterou jsem nedávno zaslechla: „Kdy český občan pozná, že už není v naší zemi co ukrást?“ Až už žádný politik nebude stát o veřejnou funkci, a já k tomu dodávám, že to bude nejspíš v momentě, kdy se tento důležitý zákon o odpovědnosti za škody, které za své působení státu napáchal, konečně schválí.
(v článku použity pasáže z dostupných znění koaličních smluv)